لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا دانشکده فناوری های نوین

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ مهندس ابراهیم نقیان دانشکده فناوری های نوین روابط عمومی/دانشجوئی و فرهنگی مسئول روابط عمومی-امور رفاهی-کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲ خانم مهندس اسماعیلی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک کارشناس گروه بیو الکتریک ۳۷۹۲۳۸۷۴ ۳۸۷۴
۳ دکتر زهرا امینی دانشکده فناوری های نوین گروه تصویربرداری پزشکی معاون آموزشی دانشکده ۳۷۹۲۳۸۶۶ ۳۸۶۶
۴ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد فناوری اطلاعات مسئول فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۸۷۵ ۳۸۷۵
۵ دکتر عارفه بصیری دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۶ دکتر الهام بیدرام دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۷۷ ۳۸۷۷
۷ مهندس عباس ترکان دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول تدارکات ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۸ دکتر علی حسن زهرایی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۸۰ ۳۸۸۰
۹ دکتر نسیم داداشی دانشکده فناوری های نوین گروه تصویربرداری پزشکی عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۳۳۸۷۲ ۳۸۷۲
۱۰ روح اله ذوالفقاری دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۴ ۳۱۲۴
۱۱ دکتر حسین ربانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک ریاست دانشکده ۳۷۹۲۳۸۶۲ ۳۸۶۲
۱۲ دکتر محمد رفیعی نیا دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون آموزش ۳۷۹۲۳۸۵۶ ۳۸۵۶
۱۳ دکتر انوشه زرگر دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون مالی و اداری ۳۷۹۲۳۸۵۷ ۳۸۵۷
۱۴ دکتر محسن ستایش مهر دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۷۹ ۳۸۷۹
۱۵ دکتر لاله شریعتی دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۷۷ ۳۸۷۷
۱۶ دکتر محمد علی شیخ الاسلام دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۷۹ ۳۸۷۹
۱۷ ابراهیم صالحی دانشکده فناوری های نوین امورعمومی مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۱۸ دکتر محمدرضا صحتی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو گروه بیوالکتریک ۳۷۹۲۳۸۵۴ ۳۸۵۴
۱۹ مرجان طغرایی دانشکده فناوری های نوین پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۷۳ ۳۸۷۳
۲۰ رسول عبد یزدان دانشکده فناوری های نوین آبدارخانه ۳۷۹۲۵۲۷۲ ۵۲۷۲
۲۱ خانم فیروزه عموآقائی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۲۲ خانم غفاری دانشکده فناوری های نوین کارگزینی مسئول کارگزینی ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۲۳ سید احسان اله فدکی دانشکده فناوری های نوین واحد فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۸۷۵ ۳۸۷۵
۲۴ دکتر فهیمه قاسمی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوانفورماتیک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۲۵ دکتر علیرضا مهری دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۵۵ ۳۸۵۵
۲۶ دکتر محمود میرزایی دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۸۰ ۳۸۸۰
۲۷ دکتر فاطمه هادی زاده دانشکده فناوری های نوین گروه بیوانفورماتیک عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۷۲ ۳۸۷۲
۲۸ دکتراحمد واعظ دانشکده فناوری های نوین گروه بیوانفورماتیک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۶۸ ۳۸۶۸
۲۹ دکتر علیرضا ورد دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک مدیر گروه بیوالکرتیک ۳۷۹۲۳۸۵۹ ۳۸۵۹
۳۰ دکتر سید علی پورسمر دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۳۱ مهندس فاطمه کاظمی دانشکده فناوری های نوین حوزه معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰
۳۲ دکتر راحله کافیه دانشکده فناوری های نوین گروه تصویربرداری پزشکی عضو هیات علمی گروه ۳۷۹۲۳۸۶۴ ۳۸۶۴
۳۳ دکتر سعید کرباسی دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۳۸۷۰ ۳۸۷۰
۳۴ دکتر سعید کرمانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک معاون پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۱ ۳۸۶۱
۳۵ مهتاب کسائی دانشکده فناوری های نوین آموزش مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۷۳ ۳۸۷۳
۳۶ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۳۸۵۱ ۳۸۵۱ ۳۷۹۲۳۸۵۱
۳۷ کمالی دانشکده فناوری های نوین امین اموال مسوول امین اموال ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۳۸ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰