زرگر

نام: 

دکتر انوشه

محل خدمت: 

گروه بیومتریال و مهندسی بافت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۷

سمت: 

معاون مالی و اداری

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۷