کریمی

نام: 

مهندس زهرا

محل خدمت: 

روابط عمومی/دانشجوئی و فرهنگی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۸

سمت: 

مسئول روابط عمومی-امور رفاهی-کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۸