عموآقائی

نام: 

خانم فیروزه

محل خدمت: 

امورمالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۲

سمت: 

مسئول حسابداری

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۲