کاظمی

نام: 

مهندس فاطمه

محل خدمت: 

حوزه معاونت پژوهشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۰

سمت: 

کارشناس پژوهشی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۰