رمضانی

نام: 

مهندس مریم

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۰

سمت: 

کارشناس گروه بیو الکتریک

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۰و۳۸۷۴