رفیعی نیا

نام: 

دکتر محمد

محل خدمت: 

گروه بیومتریال و مهندسی بافت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۶

سمت: 

معاون آموزش

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۶