صحتی

نام: 

دکتر

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۴

سمت: 

عضو گروه بیوالکتریک

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۴