کرمانی

نام: 

دکتر سعید

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۱

سمت: 

معاون پژوهشی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۱