مهری

نام: 

دکتر علیرضا

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۵

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۵