صالحی

نام: 

ابراهیم

محل خدمت: 

امورعمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۳

سمت: 

مسئول امور عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۳