ترکان

نام: 

مهندس عباس

محل خدمت: 

امورمالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۸

سمت: 

مسئول تدارکات

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۸