واعظ

نام: 

دکتراحمد

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۸

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۸