زارعی

نام: 

مرتضی

محل خدمت: 

انتظامات

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۲۴

سمت: 

انتظامات

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۲۴