کرباسی

نام: 

دکتر سعید

محل خدمت: 

گروه بیومتریال و مهندسی بافت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۷۰

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۷۰