ایران پور

نام: 

مهندس محسن

محل خدمت: 

واحد انفورماتیک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۷۵

سمت: 

مسئول انفورماتیک

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۷۵