ورد

نام: 

دکتر علیرضا

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۹

سمت: 

مدیر گروه بیوالکرتیک

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۹