ربانی

نام: 

دکتر حسین

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۲

سمت: 

ریاست دانشکده

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۲