قاسمی

نام: 

دکتر

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۵

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۵