زراع

نام: 

جلال

محل خدمت: 

کارگزینی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۸۳

سمت: 

مسئول کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۳