کلانتری

نام: 

ثریا

محل خدمت: 

دفتر ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۱

شماره فکس: 

۳۷۹۲۳۸۵۱

سمت: 

مسئول دفتر

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۱