لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ اصغر آبکار معاونت دانشجویی وفرهنگی کارشناس آمار و امور رفاهی ۴۵۳۲
۲ دکتر اصغر احتشامی معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت فرهنگی مدیر فرهنگی ۴۵۷۰
۳ باقر احمدی معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت فرهنگی کارشناس فرهنگی ۴۵۷۳
۴ حسین اسماعیلی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری سرپرست امور اداری و عمومی ۴۵۱۹
۵ دکتر حسین اسماعیلیان معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی مشاور اجرایی ۴۵۴۵
۶ محسن افتخاری معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیردانشجویی ۴۵۰۱
۷ حسن امیدی معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت فرهنگی معاون اجرایی فرهنگی ۴۵۷۲
۸ انتظامات تربیت بدنی معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت تربیت بدنی انتظامات تربیت بدنی ۳۱۰۹
۹ انتظامات سلف معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه ۳۱۰۸
۱۰ اعظم انسان دوست معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۷
۱۱ زهرا ایروانی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه کارشناس دبیرخانه ۴۵۲۵
۱۲ سپیده بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۴۵۰۶
۱۳ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه شهید حججی ۳۴۵۹۳۱۶۱
۱۴ مجید باغبان معاونت دانشجویی وفرهنگی امور قراردادها کارشناس ۴۵۲۳
۱۵ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی تالار دکتر شریعتی مسئول تالار ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۱۶ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان دبیر شورای انضباطی ۴۵۱۴
۱۷ حامد بهمن زیاری معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۴۵۲۰
۱۸ جواد تیموری معاونت دانشجویی وفرهنگی آبدارخانه ۴۵۱۱
۱۹ سمیرا ثابت راسخ معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۴
۲۰ مریم ثمره معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت فرهنگی کارشناس فرهنگی ۴۵۷۸
۲۱ محمد جعفری معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۸
۲۲ رمضانعلی جلالی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه امور تاسیسات سلف مرکزی
۲۳ مهدی جوادیان معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی ۳۳۱۳
۲۴ سید علیرضا حسینی نژاد معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات مسئول تدارکات ۴۵۲۲
۲۵ سید اصغر حسینی نژاد معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۸
۲۶ محمد رضا حق شناس معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی مسئول مرکز قرآن و عترت ۴۵۷۵
۲۷ مهدی حقیقتی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه اتوماسیون تغذیه ۳۹۵۳
۲۸ زهرا خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان کارشناس شورای انضباطی ۴۵۱۶
۲۹ زهرا خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انظباطی ۴۵۱۶
۳۰ نگین خرم دل معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره مشاوره دانشجویان کارشناس مشاوره ۴۵۸۲
۳۱ علیرضا خلج معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری نقلیه ۴۵۹۰
۳۲ تهمینه خلیلی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۴
۳۳ فرشته دادخواه معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه میلاد و کرمانی ۳۶۶۸۹۸۰۱ ۳۶۶۹۳۶۵۷
۳۴ محمد رضا دست پاک معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول دفتر مدیر تربیت بدنی ۳۳۱۳
۳۵ رضا ذبیحی معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات کارشناس تدارکات ۴۵۲۰
۳۶ رسول رحمانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها امور تاسیسات خوابگاه ۳۱۴۵
۳۷ سعید رفیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۴۵۲۰
۳۸ سکینه رفیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره فرهنگی کارشناس فرهنگی ۴۵۷۷
۳۹ مسعود رمضانی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۷
۴۰ پیمان رنجبر معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها خوابگاه سیدالشهدا ۳۶۵۱۳۰۰۹
۴۱ سعید زهره نسب معاونت دانشجویی وفرهنگی خوابگاه شهید حججی نگهبان ۳۴۵۹۳۱۴۴
۴۲ حسن سجادی معاونت دانشجویی وفرهنگی دفتر معاون اجرایی مسئول دفتر معاون اجرایی ۳۶۶۸۳۱۲۵ ۴۵۴۵
۴۳ آصفه سرجویی معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد رایانه کارشناس واحد رایانه ۴۵۳۷
۴۴ شهین سعیدی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها امور خوابگاهها ۴۵۰۹
۴۵ سیف الله سعیدی معاونت دانشجویی وفرهنگی کارگزینی کارگزین معاونت ۴۵۸۷
۴۶ بتول سلطانی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس نشریات دانشجویی ۴۵۷۹
۴۷ سلف خلیج فارس معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه ۵۵۲۷
۴۸ برزو سیاسی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۴۵۲۵
۴۹ بابک شاه نظری معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری امور قرارداد ها ۴۵۲۳
۵۰ ندا شاهمرادی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۷

صفحه‌ها