لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ اصغر آبکار معاونت دانشجویی وفرهنگی کارشناس آمار و امور رفاهی ۴۵۳۲
۲ باقر احمدی معاونت دانشجویی وفرهنگی سلف مرکزی مسئول اداره تغذیه ۳۹۵۴
۳ مرتضی احمدی معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی انبار ملزومات ۳۹۶۱
۴ حسین اسماعیلی معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی مدیر امور دانشجویی ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۴۵۰۱
۵ حبیب اله اسکندری معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری امور قرارداد ها ۴۵۲۳
۶ حسن اعرابی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری سرپرست امور اداری و عمومی ۴۶۰۰
۷ محمد امینی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری سرپرست امور مالی ۴۵۲۶
۸ اعظم انسان دوست معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۷
۹ سپیده بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۴۵۰۶
۱۰ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه میرباقری ۳۶۶۸۶۹۰۰ ۳۶۶۸۶۹۰۰
۱۱ مجید باغبان معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس بیمه ۴۵۲۳
۱۲ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تاسیسات/ تالار دکتر شریعتی مسئول تالار ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۱۳ هادی بدیعی فرد معاونت دانشجویی وفرهنگی روابط عمومی کارشناس تبلیغات و طراحی ۴۵۳۱
۱۴ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی روابط عمومی مفدا/ شورای انضباطی دانشجویان مسئول روابط عمومی ۳۶۶۹۳۱۴۴ ۴۵۳۱-۹۱۲۲
۱۵ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۴۵۲۵
۱۶ حامد بهمن زیاری معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۴۵۲۰
۱۷ رضا تاجمیر ریاحی معاونت دانشجویی وفرهنگی مشاور اجرایی معاونت/ شورای انضباطی دانشجویان دبیر شورای انضباطی دانشجویان ۳۶۶۸۳۱۲۵ ۴۵۴۵
۱۸ علی ثابت پی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی امور پژوهش فرهنگی ۴۵۷۴
۱۹ مریم ثمره معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس آموزش کارکنان ۴۵۲۹
۲۰ محمد جعفری معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۸
۲۱ رمضانعلی جلالی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه امور تاسیسات سلف مرکزی ۳۱۴۵
۲۲ سید رسول حسینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۴۵۲۰
۲۳ دکتر سید محسن حسینی معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی معاون دانشجویی فرهنگی ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۴۵۰۰ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۲۴ سید اصغر حسینی نژاد معاونت دانشجویی وفرهنگی مدیریت تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۸
۲۵ محمد رضا حق شناس معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی مسئول مرکز قرآن و عترت ۴۵۷۵
۲۶ زهرا خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان کارشناس شورای انضباطی ۳۶۶۹۳۱۴۴ ۹۱۲۲
۲۷ ریحانه خضری معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه اتوماسیون ۳۹۵۳
۲۸ علیرضا خلج معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری نقلیه ۴۵۹۰
۲۹ تهمینه خلیلی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۹
۳۰ فرشته دادخواه معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه میلاد و کرمانی ۳۶۶۸۹۸۰۱ ۳۶۶۹۳۶۵۷
۳۱ سید مجید درب امامیه معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول دفتر ۳۳۱۳
۳۲ محمد رضا دست پاک معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره فرهنگی مسئول فوق برنامه ۴۵۷۲
۳۳ رضا دهقانی معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات مسئول تدارکات ۴۵۲۲
۳۴ رضا ذبیحی معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات کارشناس تدارکات ۴۵۲۰
۳۵ محمد ذبیحی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور خوابگاه ها مسئول خوابگاه کوثر ۳۷۷۷۲۸۲۵
۳۶ رسول رحمانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه امور تاسیسات سلف مرکزی ۳۱۴۵
۳۷ سکینه رفیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره فرهنگی کارشناس کانون های فرهنگی هنری ۴۵۸۰
۳۸ مسعود رمضانی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۷
۳۹ بتول رنجبر معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان کارشناس شورای انضباطی ۹۱۲۰
۴۰ سعید زهره نسب معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه اتوماسیون سلف مرکزی ۳۹۵۳
۴۱ آصفه سرجویی معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد رایانه کارشناس واحد رایانه ۴۵۳۷
۴۲ شهین سعیدی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها امور خوابگاهها ۴۵۰۹
۴۳ بتول سلطانی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس نشریات دانشجویی ۴۵۷۹
۴۴ خانم سیاسی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه کارشناس سلف مرکزی ۳۹۵۵
۴۵ ندا شاهمرادی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۴۵۲۷
۴۶ سودابه شریفیان معاونت دانشجویی وفرهنگی مرکز مشاوره کارشناس مرکز مشاوره ۹۰۳۵
۴۷ حسین شفیع زادگان معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد رایانه مسئول واحد رایانه ۴۵۳۶
۴۸ محسن صابری معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه کارشناس ناظر تغذیه ۳۹۵۵
۴۹ اکرم صادقپور معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت فرهنگی دانشجویی کارشناس تحقیق و پژوهش/پایش ۴۵۳۰
۵۰ ابراهیم صادقی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس فرهنگی خوابگاه ها ۴۵۷۷

صفحه‌ها