احمدی

نام: 

مرتضی

محل خدمت: 

معاونت دانشجویی فرهنگی

سمت: 

انبار ملزومات

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۶۱