براتی

نام: 

محمد علی

محل خدمت: 

روابط عمومی مفدا/ شورای انضباطی دانشجویان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۳۱۴۴

سمت: 

مسئول روابط عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۴۵۳۱-۹۱۲۲