زهره نسب

نام: 

سعید

محل خدمت: 

اداره تغذیه

سمت: 

اتوماسیون سلف مرکزی

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۳