صابری

نام: 

محسن

محل خدمت: 

اداره تغذیه

سمت: 

کارشناس ناظر تغذیه

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۵