حسینی نژاد

نام: 

سید اصغر

محل خدمت: 

مدیریت تربیت بدنی

سمت: 

کارشناس تربیت بدنی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۱۸