اعرابی

نام: 

حسن

محل خدمت: 

امور اداری

سمت: 

سرپرست امور اداری و عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۴۶۰۰