تاجمیر ریاحی

نام: 

رضا

محل خدمت: 

مشاور اجرایی معاونت/ شورای انضباطی دانشجویان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۳۱۲۵

سمت: 

دبیر شورای انضباطی دانشجویان

شماره تلفن داخلی: 

۴۵۴۵