باغی

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

واحد تاسیسات/ تالار دکتر شریعتی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۴۴۵۷

سمت: 

مسئول تالار

شماره تلفن داخلی: 

۹۱۲۳