لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ محمد رضا ابراهیمی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه معاون روابط عمومی دانشگاه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۶ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲ علیرضا امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه امور مالی ۳-۳۲۶۵۸۰۴۱
۳ مهدی ترابی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه امور بازنشستگان – رزرو تالار سبز ۳۷۹۲۳۳۱۰
۴ سید حسین حسینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه مسئول مجموعه رفاهی شماره ۴مشهد ۰۵۱۳۸۵۱۴۹۲۰
۵ سوپروايزر آموزشي مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۹۶ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۶ زهرا محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران ماما ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۷ سعید نصری معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه فوق برنامه – تسهیلات بانکی ۳۷۹۲۳۳۱۰
۸ مهندس ابراهیم نقیان دانشکده فناوری های نوین روابط عمومی/دانشجوئی و فرهنگی مسئول روابط عمومی-امور رفاهی-کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۹ سعید، فریدون کریم نیا، فخار معاونت آموزشی EDC نگهبان ۳۷۹۲۳۱۰۷ ۳۱۰۷
۱۰ - دانشکده داروسازی مرکز مشاوره دانشجویان کارشناس مشاوره ۳۷۹۲۷۰۱۹ ۷۰۱۹ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۱ - - دانشکده داروسازی پایگاه بسیج دانشجویی مسئوول بسیج ۳۷۹۲۷۰۲۱ ۷۰۲۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۲ - - دانشکده داروسازی واحد حراست سرپرست حراست ۳۷۹۲۷۰۲۵ ۷۰۲۵ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۳ - دانشکده بهداشت
۱۴ - دانشکده بهداشت
۱۵ - دانشکده بهداشت
۱۶ - - دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت - -
۱۷ - - مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع حراست مسئول حراست ۳۳۸۶۱۰۰۶ ۲۱۰۵ ۳۳۸۶۸۲۸۶
۱۸ - - دانشکده داروسازی قرض الحسنه قرض الحسنه ۳۷۹۲۷۰۱۸ ۷۰۱۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۹ - - دانشکده داروسازی تریا تریا ۳۷۹۳۷۰۳۳ ۷۰۳۳
۲۰ - - دانشکده داروسازی کمیته پژوهشی دانشجویی کمیته پژوهشی دانشجویی ۳۷۹۲۷۰۲۶ ۷۰۲۶
۲۱ --------- ---------- معاونت غذا ودارو حراست مسئول حراست ۳۶۵۴۷۹۵۶ ۲۳۷ ۳۶۵۴۷۹۵۶
۲۲ مرضیه آب آور دانشکده دندانپزشکی پیج پیج ۵۵۵۲
۲۳ آب نیلی مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) امور عمومی رییس امور عمومی ۳۲۲۲۲۸۹۲ ۲۲۰۱
۲۴ یاسمین آباده ای دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مسئول کارگزینی ۳۷۹۲۳۲۱۴ ۳۲۱۴
۲۵ خانم آباده ای معاونت درمان معاونت درمان پرسنل تدارکات ۲۶۸
۲۶ زهرا آبتین معاونت بهداشتی بهداشت مدارس کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۲ ۳۲۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷ پریوش آبسالان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۸ اصغر آبکار معاونت دانشجویی وفرهنگی کارشناس آمار و امور رفاهی ۴۵۳۲
۲۹ خانم آدم زاده مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع درآمد مسئول درآمد ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۲۱۰ ۳۳۸۶۸۲۸۶
۳۰ روشیده آذرباد دانشکده دندانپزشکی کتابخانه کارشناس ۵۵۲۴
۳۱ ناهید آذرخش مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان کارشناس آزمایشگاه ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۲ سرکار خانم آذین جعفری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس آمار ۳۷۹۲۸۵۰۴ ۸۵۰۵/۸۵۰۴
۳۳ نرگس آرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان بهورز ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴ سارا آرتی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری کارشناس امور پژوهشی ۳۷۳۲۳۰۷۹ ۳۰۷۹
۳۵ سرکار خانم آرزو خلیلی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۰ ۸۵۱۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۶ فریناز آرمان پناه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس بهداشت محیط ۳۶۶۱۱۲۱۶ ۱۰۵
۳۷ نرگس آرمانفر بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول بخشccu ۲۲۵
۳۸ منیزه آزاد دانشکده داروسازی واحد استیجاری زیراکس مسئوول زیراکس ۳۷۹۲۷۰۱۵ ۷۰۱۵ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۹ دکتر حمید آزاده دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۲۲ ۵۰۲۲
۴۰ حمید رضا آزادی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی مدیر گروه کاردرمانی ۳۷۹۲۵۰۴۹ ۵۰۴۹
۴۱ آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۵۴
۴۲ پویا آزید هاک مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهی ۳۶۶۲۱۸۱۶ ۲۴۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۳ طیبه آشتی جو مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت جبل بهورز ۵۸۱۶۰۳۱۰ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۴۴ رضوان آشنافر دانشکده دندانپزشکی حسابداری کارشناس ۵۵۳۲-۵۵۳۴
۴۵ نسرین آشوری دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۳۱
۴۶ مریم آشوری دانشکده پزشکی گروه پوست و ارولوژی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۶۳
۴۷ هاجر آشوری دانشکده پزشکی گروه ویروس و میکروب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۳۸
۴۸ دکتر الهه آشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۵۰
۴۹ آقای آشوری شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۱۰
۵۰ زهرا آشوری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان کارشناس مبارزه بیماریها ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴

صفحه‌ها