لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ دکتر مریم آویژگان EDC گروه آموزش پزشکی هیات علمی ۳۳۷۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲ فریبا اباذری EDC کتابخانه مسول کتابخانه ۳۳۷۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳ اصغر اباذری EDC زیراکس مسوول زیراکس ۳۳۷۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴ سهیلا احسانپور EDC گروه آموزش پزشکی مربی ۳۳۶۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۵ صادق احمدی EDC ارزشیابی استاد کارشناس ارزشیابی استاد ۳۳۷۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۶ خانم ها احمدی. جاویدی EDC حسابداری کارشناس حسابداری ۳۳۶۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۷ دکتر اطهر امید EDC مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاون مرکز ۳۳۸۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۸ خانمها اکبرزاده . مهدیه EDC استعدادهای درخشان کارشناس دفتر استعدادهای درخشان ۳۳۷۵-۳۳۹۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۹ سرکار خانم ها تاجمیر ریاحی . احمدی EDC آموزش مداوم کارشناس آموزش مداوم ۳۶۶۸۸۳۶۴ ۳۳۶۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۰ علی ترابی EDC EDC مدیر داخلی ۳۶۶۹۲۶۶۵ ۳۳۵۸ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۱ آزیتا توکلی EDC ارزشیابی کارشناس ارزشیابی ۳۳۷۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۲ مریم تیموری EDC آموزش اساتید کارشناس توانمند سازس اساتید ۳۶۶۹۲۶۹۶ ۳۳۶۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۳ خانم دکتر سپیده جمشیدیان EDC گروه آموزش پزشکی هیات علمی ۳۳۵۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۴ سرکار خانم ها جواهری. رفیعی نیا. منتظری EDC خودآموزی کارشناس آموزش مداوم ۳۳۷۸ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۵ دکتر فرییا جوکار EDC گروه آموزش پزشکی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ۳۳۵۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۶ خانمها حسینی. سلیمانی EDC مرکز کامپیوتر کارشناس کامپیوتر ۳۳۶۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۷ خانم دکتر فریبا حقانی EDC گروه آموزش پزشکی مدیر گروه ۳۳۵۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۸ مریم حقانی EDC آموزش مجازی کارشناس مجازی ۵۲۹۲
۱۹ خانم ها حیدری . روح پرور EDC مرکز تحقیقات آموزش پزشکی کارشناس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ۳۳۵۳ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۰ علیرضا خادم الحسین EDC حسابداری مسول حسابداری ۳۳۶۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۱ میترا دادمان EDC واحد ارتقا کارشناس ارزشیابی برنامه ها ۳۳۶۸ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۲ دکتر محمد دادگسترنیا EDC SKILL lab مسول مرکز مهارتهای بالینی ۳۶۷۰۰۱۰۸ ۳۰۲۸ ۳۶۷۰۰۰۲۳
۲۳ خانها داوری. دکترملاباشی EDC دفتر مجله کارشناس دفتر مجله ۳۳۵۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۴ علی رحیمی EDC سمعی بصری مسول سمعی بصری ۳۳۶۳ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۵ هانیه رضایی EDC دبیرخانه کلان منطقه۷ کارشناس دبیرخانه کلان منطقه۷ ۳۳۵۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۶ آقایان رفیعی. سپیانی EDC دبیرخانه مسول دبیرخانه. نامه رسانی ۳۳۵۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷ آقایان شمس. پناهی EDC انتظامات نگهبان ۳۱۰۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۸ مریم عسگرنیا EDC ارزشیابی کارشناس ارزشیابی .رابط بیمه تکمیلی ۳۳۷۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۹ سرکار خانم ها عسیسی. ریاحی EDC آموزش مداوم کارشناس آموزش مداوم ۳۳۷۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۰ جلیل علی عسگریان EDC آموزش مجازی خدمات ۵۲۹۵
۳۱ دکتر غلامرضا قاسمی EDC مرکز تحقیقات اموزش پزشکی هیات علمی ۳۳۷۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۲ زهره قاسمی EDC آموزش پزشکی کارشناس آموزش پزشکی ۳۳۷۹
۳۳ محمد محمدی EDC انبار مسول انبار ۳۳۶۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۴ محمد محمدی EDC دفتر مرکز مسول دفتر ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۵ فهیمه مرادی EDC آموزش مداوم کارشناس آموزش مداوم ۳۶۰۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۶ نازنین سادات موسوی EDC آموزش مجازی کارشناس آموزش مجازی ۵۲۹۶
۳۷ دکتر ناهیدالسادات میرشاهزاده EDC آموزش مداوم ریس اداره آموزش مداوم ۳۶۶۸۸۳۶۴۰۳۳ ۳۳۶۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۸ دکتر آرش نجیمی EDC آموزش مجازی مسول واحد آموزش مجازی ۵۲۹۷
۳۹ آقایان هاشمی .احمدی EDC خدمات مسول آبدارخانه ۳۳۶۰
۴۰ زری پناهی EDC SKILL lab مسول دفتر ۳۰۲۴
۴۱ آقایان پناهی . شمس EDC SKILL lab نگهبان ۳۰۲۸
۴۲ دکتر طاهره چنگیز EDC گروه آموزش پزشکی هیات علمی ۳۳۶۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۳ مریم کافی زاده EDC تایپ مسول تایپ ۳۳۷۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۴ خدابخش کشورزمانی EDC روابط عمومی مسوول روابط عمومی ۳۳۷۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۵ طاهره کنعانی EDC نظارت و ارزشیابی کارشناس آموزشی ۳۳۷۳ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۶ دکتر نیکو یمانی EDC مدیریت مرکز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۷ خانم دکتر نیکو یمانی EDC گروه آموزش پزشکی هیات علمی ۳۳۵۶ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۴۸ دکتر علیرضا یوسفی EDC گروه آموزش پزشکی ریس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ۳۳۶۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳