طاهری

نام: 

سید علی

محل خدمت: 

حراست دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۴۳۰۸

شماره فکس: 

۳۶۶۹۹۳۶۵

واحد: 

سمت: 

مدیر حراست دانشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۹۵۵۰