لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۱ آقای آشوری شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان نگهبانی نگهبان ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۱۰
۵۲ جناب آقای آقا بابایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۱۲ ۸۶۱۲
۵۳ مهری آقا جانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۵۴ جواد آقا زمانی دانشکده داروسازی انباروملزومات شیمیایی انباردار ۳۷۹۲۷۰۱۳ ۷۰۱۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۵ بتول آقا علی رویا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان متصدی پذیرش ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۵۶ عبدالرحمان آقائی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی مرکزتحقیقات نگهبانی مرکزتحقیقات ۵۵۵۱
۵۷ دکتر جعفر آقااسماعیلی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی پرشک سل ۳۲۲۷۵۳۷۷ ۱۱۳
۵۸ علی اکبر آقابابائی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳
۵۹ محمد آقابابائی معاونت بهداشتی گسترش شبکه کارشناس ۳۴۴۸۵۶۱۸-۱۹ ۲۵۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۶۰ اکبر آقابابائی حوزه ریاست حراست دانشگاه مدیر حراست دانشگاه ۳۶۶۸۴۳۰۸ ۹۵۵۰ ۳۶۶۹۹۳۶۵
۶۱ سرکار خانم دکتر اقدس آقابابائیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۳۸۰۲ ۳۸۰۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۶۲ اعظم آقاباباگلی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارگزینی ۱۴۹
۶۳ مریم آقابابایی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار زایشگاه ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۳۸ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۶۴ آقای آقابابایی بیمارستان شهدای لنجان مدیریت مدیر ۵۲۲۳۴۲۷۲ ۲۰۰۳ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۶۵ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز
۶۶ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس آزمایشگاه ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۱
۶۷ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس آزمایشگاه ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۱ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۶۸ مهری آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت دیدران بهورز ۳۸۸۴۲۸۴۸ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۶۹ خانم آقابابایی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان واحد بهبود تغذیه مسئول ۵۲۶۷۴۵۶۷ ۱۳۷ ۵۲۶۷۴۰۰۷
۷۰ دکتر علیرضا آقامیری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا دندانپزشک ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۳۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۷۱ آقای بهداد فر آقای بهداد فر معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول امور اداری ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۰۷ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۷۲ آقای عسگری مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حسابداری درآمد ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۷۳ آقای قادری آقای قادری معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول آموزش ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۰۸ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۷۴ آقای قاسمی آقای قاسمی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی رئیس اداره بازرسی و نظارت ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۷۵ آقای مزروعی آقای مزروعی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول روابط عمومی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۷۶ آقای کیخائی آقای کیخائی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۷۷ آقای یوسفی مرکز آموزشی درمانی امین رئیس امور مالی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۹-۳۹۱ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۷۸ دکتر محمود آقایی دانشکده داروسازی گروه بیوشیمی بالینی مدیر تحصیلات تکمیلی- عضو گروه بیوشیمی ۳۶۶۸۸۰۶۴ ۳۷۹۲۷۰۴۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۷۹ رضا آقایی دانشکده پزشکی حوزه معاونت پژوهشی- کمیته نشر ۸۰۹۴
۸۰ جناب آقای مهندس آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۸۱ ام البنین آقایی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اورژانس ۳۰۱
۸۲ جناب آقای آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۴۰ ۸۶۴۰
۸۳ احمد رضا آقایی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۳۶۶۹۲۰۷ ۲۰۲ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۸۴ کیدخت آقایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۶۰۴۵۱۹
۸۵ فرحناز آقایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اکو و تست ورزش مسئول واحد ۳۶۲۰۱۳۲۹ ۳۸۰۲-۳۸۰۴
۸۶ محمود آقاییان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان خدمات ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۸۷ دکتر فرشته آل صاحب فصول دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۱۳۶
۸۸ فاطمه آمده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان کاردان بهداشت خانواده ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۸۹ سرکار خانم دکتر آمنه نیسیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۹۰ فاطمه آموزگار دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی کارشناس آزمایشگاه بافت ۹۱۶۱
۹۱ آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۴
۹۲ رضا آهنگرزاده دانشکده دندانپزشکی کارپردازی کارپردازی ۵۵۳۷
۹۳ نفیسه آهنی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۵ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۹۴ افسانه آهنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کاردان مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۳ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۹۵ دکتر مریم آویژگان دانشکده پزشکی EDO هیئت علمی ۹۱۱۵
۹۶ فاطمه آگاهی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سوپروایزر درگردش ۳۴۴۷۶۰۱۵ ۲۰۹
۹۷ سرکار خانم آیتی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول پذیرش خواهران ۳۶۶۸۵۱۴۸ ۳۸۹۰
۹۸ خانم آیتی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور پرتوها ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۷۶
۹۹ اصغر اباذری معاونت آموزشی EDC مسئول چاپ و تکثیر ۳۷۹۲۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۱۰۰ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳

صفحه‌ها