ابراهیمی

نام: 

محمد رضا

محل خدمت: 

روابط عمومی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۵۴۹۰

شماره فکس: 

۳۶۶۹۹۳۵۷

واحد: 

سمت: 

معاون روابط عمومی دانشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۹۶۹۶