شهیدی

نام: 

شهلا

محل خدمت: 

معاونت اجتماعی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۸۳

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۹۲۳

واحد: 

سمت: 

رئیس اداره همکاریهای بین بخشی وتوسعه پایدار

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۸۳