لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۴۵۱ دکتر وجیهه اکبری دانشکده دندانپزشکی گروه بیوتکنولوژی دارویی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۰ ۷۰۶۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۴۵۲ آسیه اکبری دانشکده دندانپزشکی کارشناس آموزش کارشناس آموزش ۳۶۶۸۶۴۴۷۵ ۵۵۷۲-۵۵۵۶
۴۵۳ مهدی اکبری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه روابط عمومی ۵۲۶۷۴۰۰۲ ۱۰۵
۴۵۴ زهرا اکبری معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۸ ۲۶۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۴۵۵ سهیلا اکبری بیمارستان شهید مدرس دبیرخانه مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۲۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۴۵۶ دکتر قاسمعلی اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۴۲۲۲۱۶۱ ۱۰۵ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۴۵۷ ماشاله اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۴۲۲۲۰۱۴ ۱۱۹ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۴۵۸ آقای اکبری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره سلامت روان ۲۹۱
۴۵۹ لیلا اکبری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۰۲ ۷۵۰۲
۴۶۰ مرضیه اکبری بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار نظارت بر درمان ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۱۰ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۴۶۱ خانم اکبری بیمارستان شهدای لنجان آموزش سوپروایزر آموزشی ۲۰۵۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۴۶۲ مهدی اکبری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه رئیس اداره حسابداری ۰۳۱۳۶۶۱۷۶۲۹ ۱۴۲
۴۶۳ دکتر محمد اکبری مرکز آموزشی درمانی شهید چمران دفتر پرستاری مدیرپرستاری ۳۲۶۱۱۱۱۰ ۲۰۳،۳۱۸ ۳۲۶۱۱۱۱۰
۴۶۴ دکتر زهرا اکبری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه زبان انگلیسی هیئت علمی گروه زبان انگلیسی ۳۷۹۲۵۱۳۳ ۵۱۳۳
۴۶۵ رضا اکبری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۴۶۶ خلیل اکبری باصری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان پزشک مسئول ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۴۶۷ سهراب اکبری فیض آبادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهها ۱۱۰
۴۶۸ سرکار خانم اکرم خرازیهای اصفهانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه برآورد منابع انسانی ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۴۶۹ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۳۸۷۵ ۳۸۷۵
۴۷۰ بهرام ایرانپور دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی کارشناس گروه ۸۱۱۷-۱۸
۴۷۱ دکتر گلشن ایرانپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۵
۴۷۲ پیمان ایرانپور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری حسابدار ۳۷۹۲۳۰۵۶ ۳۰۵۶
۴۷۳ مهندس محمد ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه ریاست مدیر ۵۲۶۷۴۲۸۹ ۲۰۲ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۴۷۴ اعظم ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدارک پزشکی ۲۱۷
۴۷۵ ناهید ایرانپور مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی بهداشت خانواده ۳۲۲۷۵۳۵۸ ۱۴۰
۴۷۶ دكتر بیژن ایرج مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) معاونت آموزشي و پژوهشي معاون آموزشي و پژوهشي ۳۶۶۹۲۱۷۴ ۲۵۴۲-۲۵۳۱
۴۷۷ دکتر علیرضا ایرج پور معاونت آموزشی معاونت آموزشی مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی ۳۷۹۲۸۰۰۲ ۸۰۰۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۴۷۸ دکتر علیرضا ایرج پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۱۶ ۷۵۱۶
۴۷۹ مهندس ایرجی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس کمیته فنی ۲۲۶
۴۸۰ بتول ایروانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) کارشناس بهداشت خانواده ۳۴۶۱۶۲۰۰ ۳۴۶۱۶۷۲۶
۴۸۱ فاطمه ایروانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی دستجا بهورز ۳۸۸۴۲۷۳۳ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۴۸۲ بمانعلی ایروانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی دستجا خدمتگزار ۳۸۸۴۲۱۵۵ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۴۸۳ مژگان ایزد پناه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه پل شهرستان پزشک ۳۲۶۰۵۱۷۰ ۳۲۶۰۵۱۷۰
۴۸۴ خدیجه ایزدپناه دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۴۸۵ خانم ایزدپناه بیمارستان حضرت زهرا تجهیزات پزشکی ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۵۶ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۴۸۶ محسن ایزدی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا آزمایشگاه مسوول ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۱۴
۴۸۷ رضوان ایزدی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اتاق عمل ۲۳۴
۴۸۸ خانم ایزدی بیمارستان شهدای لنجان امور مالی-رسیدگی به اسناد مسئول رسیدگی به اسناد ۲۰۰۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۴۸۹ خانم ایزدی بیمارستان شهدای لنجان سی سی یو مسئول سی سی یو ۲۰۵۰ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۹۰ ابراهیم ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس تدارکات ۳۶۶۱۸۸۹۴ ۲۰۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۹۱ اشرف السادات ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مدارس ومشارکت مردمی ۳۶۶۱۸۰۷۹ ۲۳۷ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۹۲ فاطمه ایزدی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی شاپور آباد پزشک مسئول مرکز ۴۵۸۸۷۴۴۰
۴۹۳ شراره ایزدی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول حسابداری ۲۷۴ ۴۵۲۶۷۲۹۰
۴۹۴ محسن ایزدی مرکز آموزشی درمانی فیض کارگزینی امور حضوروغیاب ۲۱۸
۴۹۵ جعفر ایل بگ حوزه ریاست معاونت اجتماعی رئیس اداره امورعمومی ۳۷۹۲۳۳۸۵ ۳۳۸۵ ۳۶۶۸۸۹۲۳
۴۹۶ جعفرقلی ایل بیگی معاونت آموزشی ستاد شاهد و ایثارگر ۳۷۹۲۸۰۷۰ ۳۷۹۲۸۰۷۰
۴۹۷ مرتضی ایوبی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی صندوق کیلینک ها ۳۷۹۲۵۲۲۲ ۵۲۲۲
۴۹۸ دکتر محمود ایوبی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۴۹۹ حمیدرضا ایوبی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی تدارکات مسئول تدارکات ۳۷۹۲۵۱۱۸ ۵۱۱۸
۵۰۰ علیرضا ایوبی پزوه مرکز آموزشی درمانی فیض روابط عمومی کاردان آزمایشگاه -کارشناس مدیریت فرهنگی ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۲۱۹ ۳۴۴۵۱۰۱۲

صفحه‌ها