لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۹۵۱ بهروز یزدخواستی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان مبارزه بیماریها ۳۲۷۳۴۰۱۰
۳۹۵۲ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۹۵۳ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۳۹۵۴ حمزه یزدی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا دفتر مدیریت مدیر بیمارستان ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۱۴ ۵۳۵۱۵۶۵۶
۳۹۵۵ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۹۵۶ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۹۵۷ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۹۵۸ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۹۵۹ مهدی یعقوبی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سمعی بصری ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۲
۳۹۶۰ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس امور اداری ۴۵۹۹
۳۹۶۱ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۹۶۲ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC - مدیریت مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۹۶۳ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۳۹۶۴ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۳۹۶۵ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۳۹۶۶ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی مدیر گروه ۹۰۸۹
۳۹۶۷ آقای یوسفی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۵
۳۹۶۸ سعید یوسفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور مالی ۳۲۳۴۳۲۶۲ ۲۲۸۵-۲۲۴۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۹۶۹ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس مرکز تحقیقات ترمیم زخم ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۳۹۷۰ اکبر یوسفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۱۱۵ ۳۱۱۵
۳۹۷۱ کبری یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۹۷۲ مریم یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشتکار ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۹۷۳ دکتر حجت ا... یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۳۹۷۴ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سر
۳۹۷۵ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سرپرستار - ۲۲۵ -
۳۹۷۶ حسن یوسفی فرد شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان حراست-روابط عمومی ۵۴۲۲۴۵۰۷ ۱۲۴ ۵۴۲۲۴۵۰۷
۳۹۷۷ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۳۹۷۸ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۳۹۷۹ عظیمه یکپائی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت بلایا ۴۲۶۲۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۹۸۰ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها