لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۹۵۱ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۳۹۵۲ حمزه یزدی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا دفتر مدیریت مدیر بیمارستان ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۱۴ ۵۳۵۱۵۶۵۶
۳۹۵۳ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۹۵۴ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۹۵۵ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۹۵۶ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۹۵۷ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۹۵۸ مهدی یعقوبی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سمعی بصری ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۲
۳۹۵۹ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس امور اداری ۴۵۹۹
۳۹۶۰ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۳۹۶۱ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۹۶۲ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۹۶۳ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۳۹۶۴ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۳۹۶۵ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی مدیر گروه ۹۰۸۹
۳۹۶۶ اکبر یوسفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۱۱۵ ۳۱۱۵
۳۹۶۷ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۹۶۸ آقای یوسفی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۵
۳۹۶۹ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس مرکز تحقیقات ترمیم زخم ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۳۹۷۰ مریم یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشتکار ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۹۷۱ کبری یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۹۷۲ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سر
۳۹۷۳ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سرپرستار - ۲۲۵ -
۳۹۷۴ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۳۹۷۵ سعید یوسفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور مالی ۳۲۳۴۳۲۶۲ ۲۲۸۵-۲۲۴۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۹۷۶ دکتر حجت ا... یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۳۹۷۷ حسن یوسفی فرد شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان حراست-روابط عمومی ۵۴۲۲۴۵۰۷ ۱۲۴ ۵۴۲۲۴۵۰۷
۳۹۷۸ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۳۹۷۹ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۳۹۸۰ عظیمه یکپائی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت بلایا ۴۲۶۲۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۹۸۱ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها