لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۹۵۱ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۹۵۲ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۹۵۳ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۹۵۴ مهدی یعقوبی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سمعی بصری ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۲
۳۹۵۵ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس امور اداری ۴۵۹۹
۳۹۵۶ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۹۵۷ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۹۵۸ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۳۹۵۹ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۳۹۶۰ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۳۹۶۱ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی مدیر گروه ۹۰۸۹
۳۹۶۲ آقای یوسفی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۵
۳۹۶۳ سعید یوسفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور مالی ۳۲۳۴۳۲۶۲ ۲۲۸۵-۲۲۴۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۹۶۴ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۹۶۵ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس مرکز تحقیقات ترمیم زخم ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۳۹۶۶ اکبر یوسفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۱۱۵ ۳۱۱۵
۳۹۶۷ کبری یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۹۶۸ مریم یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشتکار ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۹۶۹ دکتر حجت ا... یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۳۹۷۰ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سر
۳۹۷۱ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سرپرستار - ۲۲۵ -
۳۹۷۲ حسن یوسفی فرد شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان حراست-روابط عمومی ۵۴۲۲۴۵۰۷ ۱۲۴ ۵۴۲۲۴۵۰۷
۳۹۷۳ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۳۹۷۴ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۳۹۷۵ عظیمه یکپائی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت بلایا ۴۲۶۲۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۹۷۶ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها