لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۹۵۱ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۹۵۲ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۹۵۳ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۹۵۴ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۹۵۵ مهدی یعقوبی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سمعی بصری ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۲
۳۹۵۶ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس امور اداری ۴۵۹۹
۳۹۵۷ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۳۹۵۸ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۹۵۹ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۹۶۰ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۳۹۶۱ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۳۹۶۲ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی مدیر گروه ۹۰۸۹
۳۹۶۳ اکبر یوسفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۱۱۵ ۳۱۱۵
۳۹۶۴ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۹۶۵ آقای یوسفی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۵
۳۹۶۶ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس مرکز تحقیقات ترمیم زخم ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۳۹۶۷ مریم یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشتکار ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۹۶۸ کبری یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۹۶۹ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سر
۳۹۷۰ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سرپرستار - ۲۲۵ -
۳۹۷۱ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۳۹۷۲ سعید یوسفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور مالی ۳۲۳۴۳۲۶۲ ۲۲۸۵-۲۲۴۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۹۷۳ دکتر حجت ا... یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۳۹۷۴ حسن یوسفی فرد شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان حراست-روابط عمومی ۵۴۲۲۴۵۰۷ ۱۲۴ ۵۴۲۲۴۵۰۷
۳۹۷۵ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۳۹۷۶ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۳۹۷۷ عظیمه یکپائی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت بلایا ۴۲۶۲۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۹۷۸ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها