لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۷۰۱ هادی پورعمادی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان توسعه شبکه و ارتقای سلامت ۵۷۷۷۶۶۲۸ ۲۱۸ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۳۷۰۲ دکتر مرتضی پورفرزام دانشکده داروسازی 'گروه بیوشیمی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۴۵ ۷۰۴۵ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۷۰۳ علی پورقاسم دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۳۹ ۵۰۳۹
۳۷۰۴ هاجر پورقاسم بیمارستان امام خمینی فلاورجان دبیرخانه ۳۷۴۲۱۰۱۸ ۳۵۶ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۷۰۵ مریم پورقاسمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی دستجا پزشک ۳۸۸۴۲۱۵۵ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۷۰۶ عباسعلی پورمومنی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۱۸ ۵۰۱۸
۳۷۰۷ فریبا پورنصر مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) بیمارستان خورشید مترون پرستاری ۳۲۲۲۹۰۳۵ ۲۲۱۴
۳۷۰۸ م پورپیرعلی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه کاردرمانی ۳۷۹۲۵۰۴۳ ۵۰۴۳
۳۷۰۹ مهندس شیوا پوستی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی امور اداری- مالی مسئول IT ۳۱۵۵
۳۷۱۰ مریم پویانفر مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند پزشک ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۷۱۱ سرکار خانم مرضیه پویایی معاونت آموزشی ساختمان تدبیر امور بین الملل ۳۷۹۲۷۶۵۵ ۷۶۵۵ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۷۱۲ کمیته پژوهشی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشکده مدیریت دانشکده مدیریت ۳۷۹۲۵۱۳۹ ۵۱۳۹
۳۷۱۳ دکتر آسیه پیر زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۳۴۰ ۳۳۴۰
۳۷۱۴ فاطمه پیر شده بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول تغذیه ۲۰۱
۳۷۱۵ سرکار خانم پیر مرادیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی مسئول دفتر ۳۶۶۸۲۲۹۴ ۸۶۰۰/۸۶۰۱ ۳۶۶۸۰۷۵۲
۳۷۱۶ علی پیرایش دانشکده مدیریت واطلاع رسانی تاسیسات تاسیسات ۳۷۹۲۳۱۴۹ ۳۱۴۹
۳۷۱۷ پریوش پیرمرادیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۷۱۸ ابراهیم پیرنجم معاونت آموزشی معاونت آموزشی نامه رسان ۳۷۹۲۸۰۰۷ ۸۰۰۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۷۱۹ معصومه پیرهادی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مربی گروه ۳۷۹۲۷۵۹۲ ۷۵۹۲
۳۷۲۰ فاطمه پیشرو مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان آمار و مدارک پزشکی ۳۵۶۷۰۳۴۲ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۳۷۲۱ معصومه پیکانی معاونت بهداشتی حراست کارشناس ۳۴۴۶۶۸۹۷ ۲۷۱ ۳۴۴۶۶۸۹۷
۳۷۲۲ فاطمه چاجایی معاونت بهداشتی آموزش سلامت کارشناس ۳۴۴۸۵۵۱۹ ۳۵۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۲۳ دکتر مصطفی چادگانی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۰۴
۳۷۲۴ دکتر علیرضا چاوش زاده شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر شبکه ۵۴۲۲۲۱۵۶ ۱۰۳ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۷۲۵ دکتر علیرضا چاوش زاده شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان ریاست بیمارستان خاتم الانبیا. رییس ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۴۰۵
۳۷۲۶ احمد چاوشی معاونت درمان معاونت درمان اطلاعات درب ورودی ۲۱۳
۳۷۲۷ عبدالامیر چاوشی مرکز آموزشی درمانی فیض اداری مسئول تاسیسات ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۲۰۲
۳۷۲۸ خانم چراغی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نظارت بر کنترل عفونت و مدیریت پسماند ۲۷۲
۳۷۲۹ زهره چلمقانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کرد آباد مامایی ۳۶۳۳۲۶۱۳
۳۷۳۰ مرضیه چمنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه فنارت کاردان بهداشت خانواده ۳۵۳۱۲۰۳۳
۳۷۳۱ زهره چنگانیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کاردان بهداشت خانوده ۳۲۲۶۵۰۶۲
۳۷۳۲ دکتر طاهره چنگیز حوزه ریاست حوزه ریاست دانشگاه رئیس دانشگاه ۳۶۶۸۵۱۴۱ ۹۵۰۰ ۳۶۶۸۷۷۰۱
۳۷۳۳ مرضیه چوپانی معاونت بهداشتی امور مالی رئیس امور مالی ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۲۶۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۳۴ اکرم چوپانی معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۲۶۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۳۵ مهدی چوپانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه مسئول امورمالی رفاه ۳-۳۲۶۵۸۰۴۱ ۱۳۲
۳۷۳۶ شکوفه چگینی معاونت بهداشتی آموزش کارکنان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۳ ۲۷۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۳۷ فاطمه چیچک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷
۳۷۳۸ مهر السادات کاج آبادی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت منشی گروه ۳۷۹۲۳۲۳۲ ۳۲۳۲
۳۷۳۹ رویا کارخانه معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی مسئول دفتر معاونت ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۴۵۰۰
۳۷۴۰ علیرضا کارخیران دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت - ۳۷۹۲۳۲۳۰ ۳۲۳۰
۳۷۴۱ فاطمه کارخیران مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بخش گوارش مسئول بخش ۳۸۲۲۶۸۱۳ ۶۸۱۵-۶۸۱۴
۳۷۴۲ کاردان پور حوزه ریاست بازرسی و پاسخگویی به شکایات مسئول دفتر ۳۶۶۸۳۶۳۱ ۳۷۹۲۹۵۹۶ ۳۶۶۸۸۸۶۴
۳۷۴۳ کارشناسان اداره آمار معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره آمار و اطلاع رسانی کارشناسان اداره آمار ۳۷۹۲۳۹۴۲ ۳۹۴۲
۳۷۴۴ کارشناسان بیمه بیمارستان شهید مدرس کارشناسان بیمه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۵ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۷۴۵ رسول کارگر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس امور عمومی ۳۷۹۲۷۵۱۹ ۷۵۱۹
۳۷۴۶ ابراهیم کارگر مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امین اموال ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۳۶ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۷۴۷ حسین کاشی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۷۴۸ خانم کاشی گرزاده بیمارستان حضرت زهرا دفتر پرستاری ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۵۲ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۷۴۹ محمد کاظمی دانشکده پزشکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی کارشناس گروه ۹۱۹۲
۳۷۵۰ دکتر ی کاظمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۲۷ ۵۰۲۷

صفحه‌ها