لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۶۵۱ احمد پاپی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی کتابداری پزشکی هیئت علمی کتابداری پزشکی ۳۷۹۲۵۱۵۹ ۵۱۵۹
۳۶۵۲ دکتر حمیده پاپی نمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه پزشک دیابت ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۶۷ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۳۶۵۳ دکتر زمزم پاک نهاد دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه تغذیه بالینی عضو گروه -هیات علمی ۳۱۶۶
۳۶۵۴ علیرضا پاکدل مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت پزشک ۳۵۷۲۳۰۳۸
۳۶۵۵ آقای مهندس پاگیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه معاون امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ۳۷۹۲۳۸۵۰ ۳۸۵۱ ۳۶۶۸۷۶۰۹
۳۶۵۶ علیرضا پاگیری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان خدمات ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۶۵۷ زینب پایمرد بیمارستان شهید مدرس مدارک پزشکی مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۳۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۶۵۸ محمد پاینده شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان امین اموال ۴۲۶۲۲۱۹۹ ۲۶۶ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۵۹ پذيرش درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۶
۳۶۶۰ پذیرش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۲۹
۳۶۶۱ رسول پرتویی معاونت بهداشتی بهداشت محیط کارشناس ۳۴۴۶۶۸۹۸ ۲۰۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۶۲ دکتر احمدرضا پرنیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا دندانپزشک ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۲۸ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۶۶۳ اصغر پروازیان دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی کارشناس آزمایشگاه ۳۷۹۲۷۱۳۳ ۷۱۳۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۶۴ زهره پرورش بیمارستان شهید مدرس مددکاری مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۲-۲۱۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۶۶۵ اکبر پرویزی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۲۷۳ ۳۲۷۳
۳۶۶۶ عباسعلی پری زنگنه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه خدمات و انتظامات ۳۵۵۱۵۰۳۰
۳۶۶۷ غلامرضا پریا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) کارشناس بهداشت محیط ۳۴۶۱۶۷۲۶
۳۶۶۸ یاسر پریشانی دانشکده پزشکی کارگزینی مسئول کارگزینی ۹۰۹۹
۳۶۶۹ سعید پریشانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز عدم اعتیاد ابن سینا پذیرش ۳۴۴۵۰۴۱۶ ۱۴۰ ۳۴۴۵۰۴۱۶
۳۶۷۰ آقای پزشکی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حسابداری درامد مسئول ۲۱۹-۲۱۸ ۴۲۶۱۴۰۰۸
۳۶۷۱ مرکز فوریتهای پزشکی زواره شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان مرکز شهید نساجی مرکز شهید نساجی ۵۴۳۷۲۲۱۵ ۵۴۳۷۲۲۱۵ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۶۷۲ دکتر نادر پسته چیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۲۷
۳۶۷۳ محمد حسین پشتوار شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۴۲۶۳۴۰۲۰ ۲۳۳ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۷۴ رضوان پشمی معاونت بهداشتی مجمع خیرین سلامت امام هادی (ع) مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۲ ۲۲۳ ۳۴۴۸۸۸۶۲
۳۶۷۵ جناب آقای پناهنده معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحدحسابرسی ۳۷۹۲۸۶۴۴ ۸۶۴۴
۳۶۷۶ آقای مهندس پناهی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه سر ناظرین ۳۶۶۸۷۶۰۹ ۳۸۵۴
۳۶۷۷ جناب آقای پناهی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول دبیرخانه ۳۷۹۲۳۸۶۲ ۳۸۶۲ ۳۶۷۰۰۱۹۹
۳۶۷۸ زری پناهی معاونت آموزشی Skill Lab کارشناس دفتر ۳۶۷۰۰۰۲۳ ۳۰۲۴ ۳۶۷۰۰۰۲۳
۳۶۷۹ دکتر مجتبی پنچه پور دانشکده داروسازی گروه بیوشیمی بالینی مدیر گروه ۳۷۹۲۷۰۴۱ ۷۰۴۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۸۰ سعید پهلوان زاده دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۷۵۷۹ ۷۵۷۹
۳۶۸۱ زهره پهلوان نژاد دانشکده پزشکی حوزه معاونت پژوهشی کارشناس امور قراردادها و علم سنجی ۸۱۳۹
۳۶۸۲ مریم پهلوانی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی - بهداشتی - آرایشی ۴۵۸۲۸۲۶۵ ۱۰۸
۳۶۸۳ مهدی پور بافرانی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه بهداشت و درمان نایین مسئول حسابداری ۴۶۲۵۲۲۲۶ ۱۰۶ ۴۶۲۵۳۷۵۷
۳۶۸۴ دکتر علی اصغر پور شانظری دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی عضو هیات علمی ۹۱۸۴
۳۶۸۵ سید علیرضا پور عابدی نایینی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه بهداشت و درمان نایین کارشناس مسئول بهداشت محیط ۴۶۲۵۱۱۴۴ ۱۱۲ ۴۶۲۵۱۱۴۴
۳۶۸۶ دکتر سیامک پور عبدیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۶۱ ۳۲۶۱ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۶۸۷ منیره پور هدایتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند ماما ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۲۵۶۳ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۶۸۸ دکتر عباسعلی پورآذر دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۹۷
۳۶۸۹ راشین پوراشرف معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۱ ۲۵۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۹۰ حمید پوربافرانی بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین بیمارستان حشمتیه نایین مسئول حسابداری ۴۶۲۵۹۰۴۶ ۲۴۹ ۴۶۲۵۸۰۰۲
۳۶۹۱ پروین پوربختیار دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیمی کمک بهیار ۵۵۴۸
۳۶۹۲ دکتر معراج پورحسین دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه علوم و صنایع غذایی عضو گروه -هیات علمی ۳۱۷۴
۳۶۹۳ مژگان پورخطیبی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آموزش سلامت ۵۷۴۵۳۰۲۱ ۲۲۰ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۹۴ دکتر حمید رضا پورزمانی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۷۹۲۳۲۸۱ ۳۲۸۱ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۶۹۵ دکتر حمیدرضا پورزمانی معاونت آموزشی مدیریت مالی و اداری معاونت آموزشی مدیر مالی و اداری ۳۷۹۲۸۰۱۸ ۳۷۹۲۸۰۱۸
۳۶۹۶ دکتر فرخنده پورسینا دانشکده پزشکی دانشکده پیراپزشکی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی ۸۰۸۹
۳۶۹۷ دکتر فرخنده پورسینا دانشکده پزشکی گروه ویروس و میکروب شناسی عضو گروه ۹۰۷۲
۳۶۹۸ سعیده پورعابدین مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول آموزش سلامت ۱۲۲
۳۶۹۹ پروانه پورعابدین مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مامایی ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۶ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۷۰۰ خانم پورعلی نظر شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان نظارت بر درمان ۵۲۶۷۴۰۰۱ ۱۵۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴

صفحه‌ها