لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۵۱ خانم امامی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد توزیع و نگهداشت نیروهای تخصصی و فوق تخصصی ۲۸۴
۳۵۲ آقای امامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول امور مالی ۲۵۱
۳۵۳ نصراله امامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی آبدارخانه آبدارخانه ۳۷۹۲۵۱۸۳ ۵۱۸۳
۳۵۴ عالیه امامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه پزوه بهداشت خانواده ۳۵۳۰۳۷۰۰ ۳۵۳۰۳۷۰۰
۳۵۵ اقدس امامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهداشت خانواده ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۳۵۶ مجمدحسن امامی مرکز آموزشی درمانی فیض اورژانس قلب پزشک اورژانس ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۲۸۰
۳۵۷ مهرداد امانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روابط عمومی مسئول روابط عمومی ۳۲۳۶۱۰۶۰ ۲۳۴۱ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۳۵۸ دکتر رضا امانی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه تغذیه بالینی مدیر گروه تغذبه بالینی-رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی ۳۱۷۵
۳۵۹ خانم امانی- تقوی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۳۲۲۹۶۰۳ ۲۴۳ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۶۰ دکتر اطهر امید معاونت آموزشی EDC معاون و هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ۳۷۹۲۳۳۸۱ ۳۳۸۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۶۱ آقای امید بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد روابط عمومی مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۸ ۳۵۸
۳۶۲ محمدعلی امید شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان ساختمان ۴۲۶۲۹۴۲۱ ۲۴۰ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۳ حمید امیدواری شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن ۵۷۴۲۴۰۰۱- ۹ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۴ امیدی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۳۰۲ ۳۳۰۲
۳۶۵ راضیه امیدی معاونت بهداشتی بهداشت مدارس مسئول ۳۴۴۷۱۰۰۲ ۲۲۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۶ حسن امیدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه مسئول دفترمعاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۶۷ مژگان امیدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر بهداشت خانواده ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۶۸ آزیتا امیر صدری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه ۳۷۹۲۳۲۴۵ ۳۲۴۵
۳۶۹ سمانه امیرانی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان درآمد ۵۴۲۲۲۰۱۳ ۱۳۲ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۷۰ فاطمه امیرانی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان سلامت روان سلامت روان ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۷۱ رضا امیرخانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول بهداشت حرفه ای ۳۶۶۱۷۲۶۲ ۱۱۹
۳۷۲ حسن امیرزاده دانشکده دندانپزشکی انبار مسئول انبار ۵۵۳۱-۵۵۹۵
۳۷۳ دکتر خلیل امیرزاده بیمارستان شهید مدرس ریاست رئیس بیمارستان ۰۳۱۴۲۲۳۳۳۳۷ ۳۳۰ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۷۴ دکتر محمد رضا امیرصدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی مدیر گروه ۳۷۹۲۷۰۶۶ ۷۰۶۶ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۷۵ دکتر نوشین امیرپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۲
۳۷۶ مرتضی امیری دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی ۵۵۱۲-۵۵۶۹
۳۷۷ دکتر محمد مهدی امین دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۶۶۸۸۶۲۸ ۳۲۷۶ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۷۸ مهین امین الرعایا دانشکده پزشکی دفتر ریاست رئیس دفتر ریاست ۳۶۶۸۸۴۶۶ ۹۰۶۳ ۳۶۶۸۸۵۹۷
۳۷۹ سرکارخانم مهندس امین الرعایا معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد رایانه ۳۷۹۲۸۶۱۷ ۸۶۱۷
۳۸۰ لیلا امین الرعایا معاونت آموزشی خدمات ماشینی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۲۷ ۳۷۹۲۸۰۲۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۸۱ مریم امین الرعایایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کارشناس مامایی ۳۲۳۰۰۷۰۲
۳۸۲ افسانه امین بی طرف مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اعصابICU مسئول بخش ۳۶۲۰۱۲۹۴ ۳۵۱۳-۳۵۱۴
۳۸۳ خانم امینایی بیمارستان شهدای لنجان تغذیه مسئول تغذیه ۲۰۵۸ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۸۴ امینی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۵۹ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۳۸۵ احمد امینی دانشکده پزشکی حوزه ریاست مسئول کارپردازی ۳۶۶۹۵۷۱۳ ۹۰۷۰
۳۸۶ گیلدا امینی دانشکده پزشکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی کارشناس گروه ۹۰۲۳
۳۸۷ علیرضا امینی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۳۸۸ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان غذا و دارو معاون غذا و دارو ۴۵۲۹۱۸۰۰ ۱۰۸-۱۰۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۹ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان پدافند غیرعامل ۴۵۲۹۱۸۰۰ ۱۰۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۹۰ جناب آقای امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۴۰ ۸۶۴۰
۳۹۱ سرکار خانم امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۶۶۸۸۹۲۱ ۸۶۲۲
۳۹۲ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس it ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۳ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس کتابخانه مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۶۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۴ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس موسیقی درمانی ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۵ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس روانشناسی مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۲۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۶ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس سالن ورزشی مسئول ورزش ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۴۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۷ سودابه امینی معاونت بهداشتی آموزش سلامت کارشناس ۳۴۴۸۵۵۱۹ ۳۵۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۸ کمال امینی معاونت بهداشتی امور اداری مسئول تشریفات ۳۴۴۶۶۸۹۵ ۳۲۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۹ محمد امینی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری سرپرست امور مالی ۴۵۲۶
۴۰۰ خانم دکتر امینی معاونت درمان معاونت درمان مسئول اداره خدمات درمانی و حاکمیت بالینی ۲۶۹

صفحه‌ها