لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۵۱ نصراله امامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی واحد خدمات آبدارخانه ۳۷۹۲۵۲۱۳ ۵۲۱۳
۳۵۲ عالیه امامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه پزوه بهداشت خانواده ۳۵۳۰۳۷۰۰ ۳۵۳۰۳۷۰۰
۳۵۳ اقدس امامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهداشت خانواده ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۳۵۴ مجمدحسن امامی مرکز آموزشی درمانی فیض اورژانس قلب پزشک اورژانس ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۲۸۰
۳۵۵ مهرداد امانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روابط عمومی مسئول روابط عمومی ۳۲۳۶۱۰۶۰ ۲۳۴۱ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۳۵۶ دکتر رضا امانی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه تغذیه بالینی مدیر گروه تغذبه بالینی-رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی ۳۱۷۵
۳۵۷ خانم امانی- تقوی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۳۲۲۹۶۰۳ ۲۴۳ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۵۸ دکتر اطهر امید معاونت آموزشی EDC معاون و هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ۳۷۹۲۳۳۸۱ ۳۳۸۱ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۵۹ آقای امید بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد روابط عمومی مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۵۸ ۳۵۸
۳۶۰ محمدعلی امید شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان ساختمان ۴۲۶۲۹۴۲۱ ۲۴۰ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۱ حمید امیدواری شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن ۵۷۴۲۴۰۰۱- ۹ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۲ امیدی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۳۰۲ ۳۳۰۲
۳۶۳ راضیه امیدی معاونت بهداشتی بهداشت مدارس مسئول ۳۴۴۷۱۰۰۲ ۲۲۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۴ حسن امیدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه مسئول دفترمعاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۶۵ مژگان امیدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر بهداشت خانواده ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۶۶ آزیتا امیر صدری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه ۳۷۹۲۳۲۴۵ ۳۲۴۵
۳۶۷ سمانه امیرانی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان درآمد ۵۴۲۲۲۰۱۳ ۱۳۲ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۶۸ فاطمه امیرانی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان سلامت روان سلامت روان ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۶۹ رضا امیرخانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول بهداشت حرفه ای ۳۶۶۱۷۲۶۲ ۱۱۹
۳۷۰ حسن امیرزاده دانشکده دندانپزشکی انبار مسئول انبار ۵۵۳۱-۵۵۹۵
۳۷۱ دکتر خلیل امیرزاده بیمارستان شهید مدرس ریاست رئیس بیمارستان ۰۳۱۴۲۲۳۳۳۳۷ ۳۳۰ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۷۲ دکتر محمد رضا امیرصدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی مدیر گروه ۳۷۹۲۷۰۶۶ ۷۰۶۶ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۷۳ دکتر نوشین امیرپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۲
۳۷۴ مرتضی امیری دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی ۵۵۱۲-۵۵۶۹
۳۷۵ دکتر محمد مهدی امین دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۶۶۸۸۶۲۸ ۳۲۷۶ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۷۶ مهین امین الرعایا دانشکده پزشکی دفتر ریاست رئیس دفتر ریاست ۳۶۶۸۸۴۶۶ ۹۰۶۳ ۳۶۶۸۸۵۹۷
۳۷۷ سرکارخانم مهندس امین الرعایا معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد رایانه ۳۷۹۲۸۶۱۷ ۸۶۱۷
۳۷۸ لیلا امین الرعایا معاونت آموزشی خدمات ماشینی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۲۷ ۳۷۹۲۸۰۲۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۷۹ مریم امین الرعایایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کارشناس مامایی ۳۲۳۰۰۷۰۲
۳۸۰ افسانه امین بی طرف مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اعصابICU مسئول بخش ۳۶۲۰۱۲۹۴ ۳۵۱۳-۳۵۱۴
۳۸۱ خانم امینایی بیمارستان شهدای لنجان تغذیه مسئول تغذیه ۲۰۵۸ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۸۲ امینی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۵۹ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۳۸۳ احمد امینی دانشکده پزشکی حوزه ریاست مسئول کارپردازی ۳۶۶۹۵۷۱۳ ۹۰۷۰
۳۸۴ گیلدا امینی دانشکده پزشکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی کارشناس گروه ۹۰۲۳
۳۸۵ علیرضا امینی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۳۸۶ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان غذا و دارو معاون غذا و دارو ۴۵۲۹۱۸۰۰ ۱۰۸-۱۰۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۷ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان پدافند غیرعامل ۴۵۲۹۱۸۰۰ ۱۰۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۸ جناب آقای امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۴۰ ۸۶۴۰
۳۸۹ سرکار خانم امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۶۶۸۸۹۲۱ ۸۶۲۲
۳۹۰ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس it ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۱ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس کتابخانه مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۶۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۲ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس موسیقی درمانی ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۳ سجاد امینی بیمارستان شهید مدرس روانشناسی مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۲۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۴ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس سالن ورزشی مسئول ورزش ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۴۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۵ سودابه امینی معاونت بهداشتی آموزش سلامت کارشناس ۳۴۴۸۵۵۱۹ ۳۵۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۶ کمال امینی معاونت بهداشتی امور اداری مسئول تشریفات ۳۴۴۶۶۸۹۵ ۳۲۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۷ محمد امینی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری سرپرست امور مالی ۴۵۲۶
۳۹۸ خانم دکتر امینی معاونت درمان معاونت درمان مسئول اداره خدمات درمانی و حاکمیت بالینی ۲۶۹
۳۹۹ آقای امینی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی سرپرست ۳۷۹۲۳۹۶۰ ۳۹۶۰ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۴۰۰ عزیزاله امینی دانشکده دندانپزشکی بخش پروتز تخصصی کمک بهیار ۵۵۲۶

صفحه‌ها