لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ زهرا باقری شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور داروئی ۵۲۶۷۴۵۶۷ ۱۳۲ ۵۲۶۷۴۰۰۷
۵۵۲ آقای باقری بیمارستان شفا امور مالی مسئول درآمد ۳۷۴۸۹۳۹۰ ۵۰۵
۵۵۳ نعمت الله باقری دانشکده پزشکی تاسیسات ۳۱۴۴
۵۵۴ حسین باقری کرانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند کاردان آزمایشگاه ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۵۱۰۰ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۵۵۵ خانم باقریان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور مالی ۲۵۵
۵۵۶ دکتر حسین باقریان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت ۳۷۹۲۵۱۷۶ ۵۱۷۶
۵۵۷ هاجر باوندسوادکوهی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) درمانگاه مسول درمانگاه ۳۶۶۹۰۰۳۶ ۲۳۵۹
۵۵۸ امیر بایبوردی بیمارستان شهید مدرس مرکز تلفن مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۰-۳۳۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۵۹ احمدرضا بایرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت برسیان بهورز ۳۸۸۲۲۲۹۲ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۶۰ مهندس سونیا بحرانی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره خدمات ماشینی ۳۷۹۲۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۶۱ سمیه بحرینی دانشکده پزشکی کارگزینی اپراتور ۹۰۷۹
۵۶۲ آقای بحرینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۴۵۲۵۰۰۲۴ ۱۱۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۵۶۳ دکتر نیماه بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه علوم و صنایع غذایی عضو گروه -هیات علمی ۳۱۶۷
۵۶۴ زهرا بحرینیان دانشکده دندانپزشکی دفترارتقاء کارشناس دفترارتقاء ۵۵۶۳
۵۶۵ عباسعلی بختیار بیمارستان شهید مدرس انبار ملزومات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۷۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۶۶ زهره بختیاری دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی کارشناس آزمایشگاه ۳۷۹۲۷۱۳۳ ۷۱۳۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۶۷ سهیلا بختیاری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۸۴ ۷۵۸۴
۵۶۸ لهراسب بختیاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی انباردار انباردار ۳۷۹۲۵۱۸۶ ۵۱۸۶
۵۶۹ خانم بختیاری نیا شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهورزی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۵۷۰ بخش ccu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۵۰-۴۵۹
۵۷۱ بخش icu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۱۱-۳۱۳-۳۲۲
۵۷۲ بخش اطفال مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۵۵
۵۷۳ بخش اكو قلب مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۳۱
۵۷۴ بخش جراحی زنان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۸-۳۴۹
۵۷۵ بخش جراحی مردان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۶۵-۲۶۶
۵۷۶ بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۲۴-۳۲۵
۵۷۷ بخش قلب مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۸۵
۵۷۸ بخش لیبر مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۳۳-۲۳۴
۵۷۹ بخش مراقبت های ویژه نوزادان nicu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۲
۵۸۰ بخش نوزادان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۳
۵۸۱ بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۳۲-۳۶۶
۵۸۲ علی اکبر بدخشان شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۵۷۷۷۹۹۹۹ ۲۰۹ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۵۸۳ سرکار خانم بدر السادات رجایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۵۸۴ دکتر شیرین السادات بدری دانشکده داروسازی معاون دانشجویی فرهنگی - مدیرگروه داروسازی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۸ ۷۰۶۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۸۵ اعظم بدل زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس آموزش ۳۷۹۲۳۲۱۸ ۳۲۱۸
۵۸۶ حسین بدیحی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی حسابداری سرپرست امور مالی ۳۷۹۲۵۱۰۰ ۵۱۰۰
۵۸۷ محمد تقی بدیعی دانشکده پزشکی انبار مسئول انبار ۹۰۲۵
۵۸۸ زهره بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس باروری سالم ۳۶۶۲۱۱۱۰ ۱۷۴
۵۸۹ شهناز بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی کارشناس بهداشت خانواده ۳۲۷۴۷۸۵۱ ۱۲۱
۵۹۰ هادی بدیعی فرد معاونت دانشجویی وفرهنگی روابط عمومی کارشناس تبلیغات و طراحی ۴۵۳۱
۵۹۱ علیرضا بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۹۲ نهضت بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت ماما ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۹۳ مهدی بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۹۴ فاطمه بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۹۵ مریم براآنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان مراقب سلامت ۳۵۶۷۰۳۴۲ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۵۹۶ خانم برات پور شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان امور قراردادها ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۱۲ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۵۹۷ قدرت اله براتی دانشکده دندانپزشکی اداره اموال مسئول اداره اموال ۵۵۱۱
۵۹۸ محمد براتی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۸ ۸۰۳۸ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۹۹ کریم براتی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن شبکه ۵۸۷۵۲۰۲۳ ۹
۶۰۰ مهرداد براتی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول حضور وغیاب ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۱۸۳۲۸

صفحه‌ها