لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ مهندس ابراهیم نقیان دانشکده فناوری های نوین روابط عمومی/دانشجوئی و فرهنگی مسئول روابط عمومی-امور رفاهی-کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی ۳۷۹۲۳۸۷۲ ۳۸۷۲
۲ دکتر زهرا امینی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۶۶ ۳۸۶۶
۳ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۳۸۷۵ ۳۸۷۵
۴ مهندس عباس ترکان دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول تدارکات ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۵ مجید حسن پور دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۴ ۳۱۲۴
۶ دکتر حسین ربانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک ریاست دانشکده ۳۷۹۲۳۸۶۲ ۳۸۶۲
۷ دکتر محمد رفیعی نیا دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون آموزش ۳۷۹۲۳۸۵۶ ۳۸۵۶
۸ مهندس مریم رمضانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک کارشناس گروه بیو الکتریک ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰و۳۸۷۴
۹ مرتضی زارعی دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۴ ۳۱۲۴
۱۰ جلال زراع دانشکده فناوری های نوین کارگزینی مسئول کارگزینی ۳۷۹۲۳۸۸۳ ۳۸۵۳
۱۱ دکتر انوشه زرگر دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون مالی و اداری ۳۷۹۲۳۸۵۷ ۳۸۵۷
۱۲ ابراهیم صالحی دانشکده فناوری های نوین امورعمومی مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۱۳ دکتر صحتی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو گروه بیوالکتریک ۳۷۹۲۳۸۵۴ ۳۸۵۴
۱۴ مرجان طغرایی دانشکده فناوری های نوین کتابخانه مسئول کتابخانه ۳۷۹۲۳۸۷۶ ۳۸۷۶
۱۵ رسول عبد یزدان دانشکده فناوری های نوین آبدارخانه ۳۷۹۲۵۲۷۲ ۵۲۷۲
۱۶ خانم فیروزه عموآقائی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۱۷ سید مهدی قائم مقامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی انباردار-امین اموال ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۱۸ دکتر قاسمی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۱۹ دکتر علیرضا مهری دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۵۵ ۳۸۵۵
۲۰ دکتراحمد واعظ دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۸۶۸ ۳۸۶۸
۲۱ دکتر علیرضا ورد دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک مدیر گروه بیوالکرتیک ۳۷۹۲۳۸۵۹ ۳۸۵۹
۲۲ مهندس فاطمه کاظمی دانشکده فناوری های نوین حوزه معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰
۲۳ دکتر راحله کافیه دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک معاون دانشجویی و فرهنگی ۳۷۹۲۳۸۶۴ ۳۸۶۴
۲۴ دکتر سعید کرباسی دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۳۸۷۰ ۳۸۷۰
۲۵ دکتر سعید کرمانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک معاون پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۱ ۳۸۶۱
۲۶ مهتاب کسائی دانشکده فناوری های نوین آموزش مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۷۳ ۳۸۷۳
۲۷ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۳۸۵۱ ۳۸۵۱ ۳۷۹۲۳۸۵۱
۲۸ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰