لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۹۰۱ بهزاد گلکار معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۹۰۲ مرضیه گلکار دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۵۱۱۲ ۵۱۱۲
۳۹۰۳ عباسعلی گلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر گروههای آموزشی ۳۷۹۲۷۵۶۴
۳۹۰۴ دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۸۲
۳۹۰۵ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۹۰۶ دکتر حمید رضا گنجی معاونت درمان معاونت درمان مدیر درمان ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۵۰
۳۹۰۷ اعظم گودرذی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کرد آباد ۳۵۲۱۲۷۳۴
۳۹۰۸ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶
۳۹۰۹ اشرف گودرزی مرکز آموزشی درمانی فیض کتابخانه کتابدار مسئول ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۰
۳۹۱۰ الهاوم گودرزی نژاد شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی محسن آباد پزشک مسئول مرکز ۴۵۸۲۳۸۴۳
۳۹۱۱ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۳۹۱۲ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۳۹۱۳ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲
۳۹۱۴ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۹۱۵ دکتر محمد حسین یار محمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه قائم مقام معاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۹۱۶ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰
۳۹۱۷ دکتر محمدحسین یارمحمدیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۷۳ ۵۱۷۳
۳۹۱۸ جناب آقای مهندس یارمحمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس ساختمان ۳۷۹۲۳۸۶۳ ۳۸۶۳
۳۹۱۹ زهره یاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دفتر مشاوره مشاور ۳۷۹۲۵۱۲۱ ۵۱۲۱
۳۹۲۰ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مسئول اجرای دستورالعمل برنامه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت ۲۲۶
۳۹۲۱ جناب آقای غلامرضا یاری پور معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی معاون سازماندهی و نوسازی اداری ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۹۲۲ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مئسول کمیته فنی ۲۲۶
۳۹۲۳ رخساره یاریان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه متصدی پذیرش ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۹۲۴ راضیه یاوری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی حوزه اداری مالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۳۱۶۰ ۳۱۶۰
۳۹۲۵ محمود یاوری شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۴۱
۳۹۲۶ محمدرضا یثربی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا تدارکات مسوول ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۲۷۲
۳۹۲۷ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه ۳۷۹۲۷۵۴۰
۳۹۲۸ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۹ ۷۵۴۹
۳۹۲۹ محمد یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان دندانپزشک ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۳۹۳۰ خانم یزدانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۲۶۷۲۰۱۰ ۱۰۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۳۹۳۱ کریم یزدانی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور خوابگاه ها مسئول خوابگاه دانش ۳۶۷۰۰۶۳۳ ۳۶۷۰۰۶۳۳
۳۹۳۲ هاجر یزدانی دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۷۵
۳۹۳۳ اکبر یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۷۰ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۳۹۳۴ خانم یزدانی بیمارستان شهدای لنجان پیگیری کمیته ها مسئول پیگیری کمیته ها ۲۰۷۰
۳۹۳۵ صدیقه یزدانی معاونت آموزشی EDC کارشناس مرکز کامپیوتر ۳۷۹۲۳۳۶۴ ۳۳۶۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۹۳۶ پروانه یزدانی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) تغذیه ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۱۷-۳۱۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۳۹۳۷ بهروز یزدخواستی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان مبارزه بیماریها ۳۲۷۳۴۰۱۰
۳۹۳۸ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۳۹۳۹ حمزه یزدی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا دفتر مدیریت مدیر بیمارستان ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۱۴ ۵۳۵۱۵۶۵۶
۳۹۴۰ غلامرضا یزدی بیمارستان شفا واحد اداری مسئول کارگزینی ۳۷۴۸۹۳۹۰ ۱۰۶
۳۹۴۱ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۹۴۲ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۹۴۳ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۹۴۴ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۹۴۵ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۹۴۶ مهدی یعقوبی مرکز آموزشی درمانی فیض دفتر پرستاری سمعی بصری ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۹۲
۳۹۴۷ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس امور اداری ۴۵۹۹
۳۹۴۸ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۳۹۴۹ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۹۵۰ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳

صفحه‌ها