لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۸۵۱ محمد حسین کمالی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول IT ۴۵۸۲۵۲۵۹ ۷
۳۸۵۲ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۳۸۵۳ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۳۸۵۴ آقای دکتر کمالی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر شبکه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۲ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۵۵ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۸۵۶ حسین کمالی دولت آبادی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز درمانی ولیعصر کارشناس مسئول آزمایشگاه ۴۵۸۴۵۰۴۲
۳۸۵۷ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۳۸۵۸ صدیقه کمانی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس آموزش به بیمار ۲۸۹
۳۸۵۹ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۳۸۶۰ منصوره کنعانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند ماماخانواده ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۸۶۱ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۳۸۶۲ دکتر شهناز کهن دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۴۶ ۷۵۴۶
۳۸۶۳ راحله کهنگیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه ماما ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۸۶۴ مهندس کهیاران معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۸
۳۸۶۵ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۱۰۲
۳۸۶۶ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۳۸۶۷ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۳۸۶۸ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۶۹ زهرا کوچکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۸۷۰ اصغر کوچکیان معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری کارشناس حسابداری ۴۵۲۸
۳۸۷۱ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی و نوزادان مسئول بخش زنان مامایی و نوزادان ۲۰۳۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۸۷۲ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۳۸۷۳ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی معاونت امور هیات علمی کارشناسی امور هیات علمی ۹۰۷۷
۳۸۷۴ دکتر مریم کیان پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۶۰۹ ۷۶۰۹
۳۸۷۵ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۳۸۷۶ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۷۷ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۷۸ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۳۸۷۹ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۳۸۸۰ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۸۸۱ فخری کیانی مرکز آموزشی درمانی فیض دبیرخانه متصدی دبیرخانه ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۲۰۴ ۳۴۴۵۱۰۱۲
۳۸۸۲ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۳۸۸۳ دکتر محمود کیوان آرا دانشکده مدیریت واطلاع رسانی رئیس دانشکده هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۵۱ ۵۱۵۱ ۳۶۶۸۴۷۹۹
۳۸۸۴ سوسن کیوانداریان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) جراحی اطفال مسئول بخش ۳۸۲۲۶۴۱۳ ۶۴۱۴-۶۴۱۵
۳۸۸۵ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۸۶ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۸۷ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۳۸۸۸ مرضیه گرک یراقی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) دی کیلینیک قبل از عمل مسئول بخش ۳۶۲۰۱۲۷۹ ۲۲۵۷-۲۲۵۵
۳۸۸۹ بانو گل گیر مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان بهورز ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۳۸۹۰ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۹۱ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۳۸۹۲ سوسن گلزاری مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) آندوسکوپی مسئول واحد ۳۸۲۲۳۹۶۰ ۳۹۴۶
۳۸۹۳ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۷۳
۳۸۹۴ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۳۸۹۵ آقای گلستانی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول کار پردازی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۲۸ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۳۸۹۶ آقای اکبر گلشاه مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشت شماره ۲ کارگزینی ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۴۱۶ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۸۹۷ سرکار خانم گلشن نحوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست امور طرح و لایحه ۳۷۹۲۸۵۰۶ ۸۵۰۶ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۸۹۸ دکتر پرستو گلشیری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی معاون گروه ۸۱۱۴
۳۸۹۹ دکتر محمد گلپرور مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی معاون آموزشی ۳۲۳۳۹۰۲۱ ۲۲۱۷ ۳۲۳۳۹۰۲۱
۳۹۰۰ مرضیه گلچین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) کارگزینی ۳۲۳۵۰۲۱۲ ۲۰۰۷ ۳۲۳۶۳۲۲۴

صفحه‌ها