لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۰۱ منیژه احمدی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) NICU مسئول بخش ۳۸۲۲۴۶۰۵ ۴۶۰۵
۲۰۲ محمود احمدی بنی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۲۰۳ حمید احمدی مقدم معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه رزرواسیون مجموعه های رفاهی ۳-۳۲۶۵۸۰۴۱
۲۰۴ اکبر احمدیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه کارشناس آزمایشگاه ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۰۵ زهرا احمدیان بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا بخش نوزادان سرپرستار ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۲۴۹
۲۰۶ آقای احمدیان-عشقی-جهانشاهی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۳۲۲۳۰۷۴ ۲۰۷ ۵۳۲۳۰۰۰۰
۲۰۷ اسماعیل اختر معاونت بهداشتی مبارزه با بیماریها کارشناس ۳۴۴۸۵۶۵۸ ۲۱۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۰۸ عزت آغا اخروی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۰۹ شیرین اخلاقی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) کارشناس مامایی ۳۴۶۱۶۲۰۰
۲۱۰ دکتر مریم اخلاقی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اورزانس بیمارستانی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۱
۲۱۱ دکتر احمد اخوت دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه زبان انگلیسی هیئت علمی گروه زبان انگلیسی ۳۷۹۲۵۱۳۵ ۵۱۳۵
۲۱۲ سرکار خانم زهرا السادات ادهم معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۳۴ ۸۰۳۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۱۳ دکتر عباس ادیب دانشکده داروسازی گروه فارماکولوژی و سم شناسی عضو افتخاری گروه ۳۷۹۲۷۰۸۱ ۷۰۸۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۱۴ حسین ادیب دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۲۱۵ جناب آقای ادیبی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد اموال ۳۷۹۲۸۶۱۴ ۸۶۱۴
۲۱۶ دکترایمان ادیبی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی معاون آموزشی ۳۲۳۳۹۰۲۱ ۲۲۱۷ ۳۲۳۳۹۰۲۱
۲۱۷ پرند ارباب معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۷۶۰۶۰-۹ ۳۳۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۱۸ دکترفرحناز ارباب زاده دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیمی اعضاءهیئت علمی ۵۵۴۹
۲۱۹ حجت اله اردستانی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مسئول دفتر ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۰۵ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۲۰ مهندس زهرا اردودری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس ۳۷۹۲۳۲۳۴ ۳۲۳۴
۲۲۱ خانم ارزانی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۲۴ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۲۲ مریم ارزانی معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۷۶۰۶۰ ۲۹۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۲۳ خدیجه ارغنده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان ماما ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۲۲۴ آقای ارغیانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان غذا و دارو مسئول ۵۲۶۷۴۵۶۷ ۱۴۶ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۲۲۵ بتول ارکیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهورز ۴۶۴۴۲۴۸۰
۲۲۶ اساتید مشاور گروه آمار دانشکده پزشکی مرکز مشاوره تحقیقات ۹۱۳۱
۲۲۷ اساتید مشاوره گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پرستاری ومامایی مرکز مشاوره تحقیقات ۹۱۳۲
۲۲۸ یداله استاد علی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول نقلیه ۳۶۶۱۷۳۷۱ ۲۰۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۲۹ حسین استکی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۲۳۰ خانم استکی استکی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول دفتر ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۲۳۱ رقیه اسد بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول امور قراردادها ۲۰۷ ۴۵۲۶۳۸۰۱
۲۳۲ صدیقه اسداله زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی کارشناس بهداشت حرفه ای ۳۲۲۷۵۲۱۵ ۱۳۲
۲۳۳ خانم اسدالهی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد جمعدار اموال مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۷۵
۲۳۴ پروین اسدی دانشکده داروسازی گروه شیمی دارویی آزمایشگاه سنتز ۳۷۹۲۷۱۰۲ ۷۱۰۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۳۵ علیرضا اسدی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات واحد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار ۳۷۹۲۳۹۴۷ ۳۹۴۷
۲۳۶ سارا اسدی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) آزمایشگاه ژنتیک مسئول واحد ۳۶۲۰۱۲۸۱ ۲۱۷۱
۲۳۷ افسر اسدیان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۵ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۳۸ خانم اسرافیلیان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد شکایات - بهبود کیفیت مسئول ۴۲۶۳۹۸۸۰ ۳۶۴
۲۳۹ محمد رضا اسفنانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۵۷۵۹۲۰۵۱ ۲۲۰ ۵۷۵۹۲۰۵۱
۲۴۰ دکتر ابراهیم اسفندیاری دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۰
۲۴۱ اسفندیاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۹۱۷ ۳۹۱۷
۲۴۲ دکترزهرا اسفندیاری معاونت غذا ودارو مسئول واحد تحقیق و توسعه مسئول واحد تحقیق و توسعه ۳۶۵۴۷۹۵۰ ۲۲۳ ۳۶۵۴۷۹۹۳
۲۴۳ شهناز اسفندیاری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان پزشک مسئول ۳۵۵۹۰۷۸۵ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۲۴۴ دکتر زهرا اسفندیاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه علوم و صنایع غذایی عضو گروه -هیات علمی ۳۱۶۹
۲۴۵ جناب آقای مهندس اسلامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه آتلیه برادران ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۲۴۶ دکتر احمد اسلامی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه آموزش بهداشت ۳۷۹۲۳۲۴۲ ۳۲۴۱ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۲۴۷ نجمه اسلامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند خدمات - سرایدار ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۲۵۶۳ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۴۸ فاطمه اسلامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۴۹ فریبا اسلامی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا بلوک زایمان مسوول ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۷۱-۲۱۷۷
۲۵۰ منیژه اسلامی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) جراحی پلاستیک مسئول بخش ۳۸۲۲۵۶۱۳ ۵۶۱۴-۵۶۱۵

صفحه‌ها