لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۰۱ محمود احمدی بنی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۲۰۲ حمید احمدی مقدم معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه رزرواسیون مجموعه های رفاهی ۳-۳۲۶۵۸۰۴۱
۲۰۳ اکبر احمدیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه کارشناس آزمایشگاه ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۰۴ زهرا احمدیان بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا بخش نوزادان سرپرستار ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۲۴۹
۲۰۵ آقای احمدیان-عشقی-جهانشاهی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۳۲۲۳۰۷۴ ۲۰۷ ۵۳۲۳۰۰۰۰
۲۰۶ اسماعیل اختر معاونت بهداشتی مبارزه با بیماریها کارشناس ۳۴۴۸۵۶۵۸ ۲۱۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۰۷ عزت آغا اخروی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۰۸ شیرین اخلاقی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) کارشناس مامایی ۳۴۶۱۶۲۰۰
۲۰۹ دکتر مریم اخلاقی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اورزانس بیمارستانی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۱
۲۱۰ سرکار خانم زهرا السادات ادهم معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۳۴ ۸۰۳۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۱۱ دکتر عباس ادیب دانشکده داروسازی گروه فارماکولوژی و سم شناسی عضو افتخاری گروه ۳۷۹۲۷۰۸۱ ۷۰۸۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۱۲ حسین ادیب دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۲۱۳ جناب آقای ادیبی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد اموال ۳۷۹۲۸۶۱۴ ۸۶۱۴
۲۱۴ دکترایمان ادیبی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی معاون آموزشی ۳۲۳۳۹۰۲۱ ۲۲۱۷ ۳۲۳۳۹۰۲۱
۲۱۵ پرند ارباب معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۷۶۰۶۰-۹ ۳۳۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۱۶ دکترفرحناز ارباب زاده دانشکده دندانپزشکی گروه ترمیمی اعضاءهیئت علمی ۵۵۴۹
۲۱۷ حجت اله اردستانی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مسئول دفتر ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۰۵ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۱۸ مهندس زهرا اردودری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس ۳۷۹۲۳۲۳۴ ۳۲۳۴
۲۱۹ خانم ارزانی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۲۴ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۲۰ مریم ارزانی معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۷۶۰۶۰ ۲۹۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۲۱ خدیجه ارغنده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان ماما ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۲۲۲ آقای ارغیانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان غذا و دارو مسئول ۵۲۶۷۴۵۶۷ ۱۴۶ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۲۲۳ بتول ارکیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهورز ۴۶۴۴۲۴۸۰
۲۲۴ اساتید مشاور گروه آمار دانشکده پزشکی مرکز مشاوره تحقیقات ۹۱۳۱
۲۲۵ اساتید مشاوره گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پرستاری ومامایی مرکز مشاوره تحقیقات ۹۱۳۲
۲۲۶ یداله استاد علی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول نقلیه ۳۶۶۱۷۳۷۱ ۲۰۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۲۷ حسین استکی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۲۲۸ خانم استکی استکی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول دفتر ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۲۲۹ رقیه اسد بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول امور قراردادها ۲۰۷ ۴۵۲۶۳۸۰۱
۲۳۰ صدیقه اسداله زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی کارشناس بهداشت حرفه ای ۳۲۲۷۵۲۱۵ ۱۳۲
۲۳۱ خانم اسدالهی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد جمعدار اموال مسئول ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۷۵
۲۳۲ پروین اسدی دانشکده داروسازی گروه شیمی دارویی آزمایشگاه سنتز ۳۷۹۲۷۱۰۲ ۷۱۰۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۳۳ علیرضا اسدی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات واحد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار ۳۷۹۲۳۹۴۷ ۳۹۴۷
۲۳۴ سارا اسدی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) آزمایشگاه ژنتیک مسئول واحد ۳۶۲۰۱۲۸۱ ۲۱۷۱
۲۳۵ افسر اسدیان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۵ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۳۶ خانم اسرافیلیان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد شکایات - بهبود کیفیت مسئول ۴۲۶۳۹۸۸۰ ۳۶۴
۲۳۷ محمد رضا اسفنانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۵۷۵۹۲۰۵۱ ۲۲۰ ۵۷۵۹۲۰۵۱
۲۳۸ دکتر ابراهیم اسفندیاری دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۰
۲۳۹ اسفندیاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اداره فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ۳۷۹۲۳۹۱۷ ۳۹۱۷
۲۴۰ دکترزهرا اسفندیاری معاونت غذا ودارو مسئول واحد تحقیق و توسعه مسئول واحد تحقیق و توسعه ۳۶۵۴۷۹۵۰ ۲۲۳ ۳۶۵۴۷۹۹۳
۲۴۱ شهناز اسفندیاری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان پزشک مسئول ۳۵۵۹۰۷۸۵ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۲۴۲ دکتر زهرا اسفندیاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی گروه علوم و صنایع غذایی عضو گروه -هیات علمی ۳۱۵۵
۲۴۳ جناب آقای مهندس اسلامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه آتلیه برادران ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۲۴۴ دکتر احمد اسلامی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه آموزش بهداشت ۳۷۹۲۳۲۴۲ ۳۲۴۱ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۲۴۵ نجمه اسلامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند خدمات - سرایدار ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۲۵۶۳ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۴۶ فاطمه اسلامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۴۷ فریبا اسلامی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا بلوک زایمان مسوول ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۷۱-۲۱۷۷
۲۴۸ منیژه اسلامی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) جراحی پلاستیک مسئول بخش ۳۸۲۲۵۶۱۳ ۵۶۱۴-۵۶۱۵
۲۴۹ زری اسلامیه مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول گسترش ۳۶۶۱۸۳۸۱ ۲۳۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۵۰ جناب آقای مهندس اسماعیل تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول برق ۳۷۹۲۳۸۶۱ ۳۸۶۱

صفحه‌ها