-

محل خدمت: 

مرکز مشاوره دانشجویان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۱۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

کارشناس مشاوره

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۱۹