آزاد

نام: 

منیزه

محل خدمت: 

واحد استیجاری زیراکس

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۱۵

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

مسئوول زیراکس

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۱۵