آزادانی نزاد

نام: 

غلامرضا

محل خدمت: 

حسابداری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۰۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

مسئوول رسیدگی به اسناد

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۹۲۷۰۰۹