علی عمرانی

نام: 

دکترمهدی

محل خدمت: 

حوزه ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۷۰۹۲

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

معاون آموزشی- عضو گروه داروشناسی و سم شناسی

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۹۲