الله دادی

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۸۶۳

شماره فکس: 

۳۶۶۸۹۰۱۰

واحد: 

سمت: 

مسئول دفتر

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۷۱